3a FASE (1993-1998)

Els anys difícils. Sortir del forat: Excavar de forma extensiva per obtenir el reconeixement com a BCIN 

  • 1993-1997. Projecte “Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): Primera Edat del Ferro i Època Ibèrica a la Plana Occidental Catalana”.
  • Projecte homologat: PB96-0419, « Un modelo singular de la transformación de las sociedades segmentarias en sociedades complejas : el Valle del Segre (II-Ier milenio ANE ».

Amb escassos recursos i les intervencions limitades a les campanyes d’estiu durant les vacances universitàries, l'objectiu primordial és l’excavació extensiva per delimitar en superfície la totalitat del sistema defensiu, fer visible l’estat de conservació i la monumentalitat potencial i aconseguir el reconeixement per part de l’Administració de la seva importància. L’activitat es va centrar en sis eixos principals:

  1. Delimitar en planta el conjunt del jaciment (condicionat per la disponibilitat de les finques que s’anaven adquirint progressivament) i excavació dels elements que formen el sistema defensiu (muralla i torres).
  2. Excavació dels elements defensius existents fora muralla: camp frisó i fossat.
  3. Excavació extensiva en l’interior del recinte d’una superfície suficient com per obtenir una secció transversal nord-sud del conjunt del assentament (20 m x 45 m) que permetes comprendre l'organització urbanística.
  4. 1995-96. Realització d’uns sondeigs o trinxeres per establir l’amplada i la profunditat del fossat.
  5. Continuació de l’excavació estratigràfica en profunditat dels barris adossats a la muralla en la part sud i nord de la fortalesa. Caracterització de l’evolució històrica de les fases més antigues: primera edat del ferro (fases Vilars 0 i I) i horitzó ibèric antic (fase Vilars II).
  6. Continuació dels treballs d’investigació inter i multidisciplinar orientats a la caracterització paleoecologia i paleoeconòmica del assentament.

- 1997. Publicació de la monografia Vilars 2000. Una Fortalesa ilergeta d’ara fa 2700 anysUniversitat de Lleida, Lleida.

- 1998. El Canal 33 emet Vilars 2000, dins la serie Més enllà del 2000.

- 1998. Declaració de la Fortalesa com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Zona Arqueològica, por la Generalitat de Catalunya. DOGC número 2673 de 98/07/03.