Les cases i l’arquitectura domèstica

L’evolució de les cases al llarg de les diferents fases de la Fortalesa és complexa. Si comparem l’època preibèrica amb la ibèrica antiga i plena resulta evident una evolució que porta d’una organització més senzilla a una de més complexa de l’espai interior i de la distribució de les estructures domèstiques.

Al barri sud es pot observar la distribució de les cases de la segona fase de la primera edat del ferro (Vilars I); al barri nord es mostren les cases del període ibèric antic (Vilars II) i a la part est les de Vilars 0.

 

El barri sud: les cases de la primera edat del ferro

En aquesta època, els habitatges adossats a la muralla eren rectangulars, molt allargats i separats per parets mitgeres.

En aquest barri sud —actualment consolidat amb l’aparença que tenia durant la fase Vilars I— es coneix la seqüència completa d’una bateria de cases, Des d’uns primers habitatges (Vilars 0), d’estança única —una gran sala amb llar central, dotada d’un vestíbul o porxo exterior—, fins a unes cases més simples també d’estança única, sense vestíbul i que redueixen la superfície a la meitat (Vilars I). Posteriorment, es modifica el disseny de les cases, que es transformen en amplis habitatges amb l’espai compartimentat segons les activitats que acollien els diferents àmbits (Vilars II).

Model de casa de Vilars 0 (Primera edat del ferro)  Barri sud de la Fortalesa en fase Vilars I (Primera edat del ferro)

L’interior d’aquests habitatges estava distribuït de manera que a prop de la porta es poguessin dur a terme les activitats que necessitessin més llum, com ara teixir, i en molts casos a l’entrada es disposava d’un enllosat. Les llars, preparades sobre una cubeta excavada al terra, on es disposaven capes de graves o fragments de ceràmica que retenien la calor, es trobaven generalment a l’espai central, encara que, de vegades, també estaven adossades a la paret. Altres estructures domèstiques eren les banquetes construïdes en terra, utilitzades per dipositar utensilis (tenalles, molins, vaixella…) o també per seure, i també algun petit armari igualment fet amb tovots; a l’interior d’alguns habitatges hi ha forns metal·lúrgics, encara que ens resulti difícil imaginar-los funcionant en espais tancats, a causa del fum i les emanacions tòxiques. Al fons de l’habitatge es podia trobar l’espai de magatzem, que, com que estava allunyat de l’obertura, era més fresc.

A partir de l’alçada calculada per a aquests espais, se suposa l’existència d’una segona planta, més aviat unes golfes destinades a magatzem, a la qual s’hi devia accedir mitjançant una escala interior de fusta, encara que la seva presència no s’ha pogut demostrar arqueològicament.

Els espais de treball i magatzem

Les estances situades a l’altra banda del carrer principal, envoltant l’espai central de la Fortalesa, són quadrangulars i de dimensions molt més reduïdes. En alguns casos estan també enllosades i disposen de llars. La seva funcionalitat és, de moment, desconeguda, encara que probablement es tracta d’estances polivalents destinades a l’emmagatzematge de productes i eines, com també per treballar.

El barri nord: les cases de l’ibèric antic

En aquest barri es poden observar les cases de la primera fase ibèrica (Vilars II). Es tracta d’habitatges compartimentats en diverses estances, que mostren una complexitat superior de la distribució domèstica que les de les fases anteriors. Tot i així, també s’han conservat habitatges allargats i sense compartimentar molt estrets o amples, com els situats a l’est del carrer nord.

El paviment de les cases, com a les fases anteriors, era fonamentalment de terra batuda a la qual s’afegia guix; en alguns casos, una mena d’escaiola arrebossava les parets i possiblement els sostres. Algunes habitacions disposaven de paviments fets de tovots i també enllosats. En aquest barri l’equipament domèstic també està format principalment per llars, forns, banquetes construïdes amb tovots i fosses d’utilitat indeterminada, com també alguna pica de pedra.

 Barri nord en fase Vilars II Casa del ferrer i Recinte de culte (Vilars II)