Les bases de l'economia

Les poblacions que habitaven la plana occidental catalana al llarg de la protohistòria, tant durant la primera edat del ferro com posteriorment els ilergets, basaven la seva economia, com gairebé totes les societats antigues, en l’agricultura i la ramaderia.

Aquestes activitats les complementaven amb altres de productives o d’intercanvi, destinades sobretot a l’adquisició de productes que no hi havia al seu territori, principalment matèries primeres com metalls o pedres específiques per a la fabricació d’eines o béns de prestigi.