La societat i el món simbòlic

Les qüestions no materials de la cultura, les relacions socials, l’imaginari col·lectiu i les creences, també presents en la vida quotidiana, es reflecteixen directament o indirecta en les restes materials i, per tant, també són a l’abast de l’arqueologia, entestada en la seva reconstrucció.

L’anàlisi microespacial, la interpretació minuciosa de les estructures, de la distribució dels objectes i de la presència d’indicadors fisicoquímics als paviments sovint permeten deduir les activitats desenvolupades a les diferents estances i de vegades intentar llegir el significat que tenien per als seus protagonistes. Moltes d’aquestes activitats, que no tenen a veure directament amb la producció o consum d’aliments, amb la fabricació d’estris, etc., generen un registre arqueològic específic, construccions i espais de valor simbòlic, enterraments, ofrenes, sacrificis, objectes rituals, etc. A vegades, la dificultat de la interpretació la compensa el fet que les accions rituals es materialitzen en “dipòsits tancats”, com la fossa d’un enterrament o el contenidor d’una ofrena, que preserven les restes i el seu context.