Les torres

La muralla està reforçada per 14 torres, tretze construïdes a la primera edat del ferro i una a l’ibèric antic, en obrir-se una nova porta al nord. Estan distribuïdes regularment cada 10-14 m, encara que la disposició varia amb relació a les portes i per ara no es pot interpretar la funcionalitat d’un bastió-torre situat al sud-est.

La seva estructura és senzilla: tenen un nucli quadrangular massís de pedra i terra, al qual posteriorment s’afegeix un altre mur de pedra el gruix del qual augmentarà amb el folre, d’angles arrodonits. D’aquesta manera, es feien les torres més estables i també s’evitava que quedessin inutilitzades quan s’anaven afegint nous paraments a la muralla. A més a més, un sòcol compost de grans lloses verticals en protegia la base. Excepcionalment, dues de les torres presenten doble folre. En un cas, s’ha documentat l’alçat de maons sense coure (tovots) sobre la base de pedra i s’ha observat també que estaven enlluïdes amb argila vermellosa.

Les torres i el seu gruix feien la muralla més resistent i oferien superfícies elevades des d’on defensar-les i acumular armes, pedres i material defensiu.

La torre buida de la porta nord          Torre T-251 abans de restaurar La mateixa torre un cop restaurada