Socialització: Model de posada en valor i equipament

La presentació al públic requeria un model de posada en valor de les restes i un seguit de infraestructures i equipaments per a fer-ho possible.

Infraestructures i arranjament general

El conjunt arqueològic es troba acondicionat per la visita pública. Les actuacions més significatives efectuades es poden resumir en: 1. Consolidació global de la muralla torrejada i les estructures muràries interiors. 2. Restauració dels paraments del pou central. Recuperació del fossat perimetral: instal·lació del sistema de drenatge, recuperació de l’escarpa paramentada, recuperació del mur basal de la contraescarpa i estabilització del talús, protecció del cavalló de la doble fossa i de les vores de les basses. 4. Recuperació del camp frisi. 5. Consolidació i presentació del testimoni. 6. Urbanització de l’accés i de l’interior del recinte amb la implantació dels serveis necessaris per facilitar la visita.

Recorregut de visita

L’arranjament de l’itinerari de visita ha exigit bàsicament fer accessible la rampa fortificada de la porta nord, formalitzar l’estructura viària de l’interior i establir un itinerari coherent i còmode per a la visita, construir accessos i miradors per la contemplació de les zones ja restaurades i donar solucions a la gestió d’escorrenties, al drenatge dels habitatges i al balisament nocturn, a la integració del testimoni, tant en els espais de desplaçament com en el discurs explicatiu, i a la instal·lació de la senyalètica.

El visitant accedeix a l’interior per la porta nord, després de travessar el fossat a través de la passarel·la (ferro i fusta sobre formigó) i es desplaça per l’interior d’acord amb el traçat dels carrers antics, directament sobre l’empedrat, original o restaurat, o, quan aquest no es conserva o no ha existit, sobre un ferm de peces d’acer cortén acoblades, disposades sobre un llit de grava i geotèxtil. Pel que fa als elements mobles més destacables cal assenyalar a més de la passera, l’escala pel damunt del testimoni, el mirador sobre el pou i la rampa i escales d’accés al fossat.

El testimoni central

El gran testimoni, única resta conservada de l’antic tell, abatut pels treballs agrícoles, s’estén en direcció nord-sud partint en dos l’interior del recinte, això el converteix a la vegada en una oportunitat irrenunciable per mostrar la superposició de les diferents fases i visualitzar l’estratificació i en un incòmode obstacle, visual i físic, per visitar i recórrer l’interior de la Fortalesa.

Calia, doncs, recolzar el discurs diacrònic i calia integrar-lo en el recorregut. La proposta executada ha consistit en desmuntar-lo en l’extrem nord, solució que fa possible excavar i presentar el barri nord de Vilars IIb i la continuïtat circular del seu carrer empedrat i, en l’extrem sud consolidar-lo, i superar la seva alçada amb distints trams d’una escala metàl·lica, solució que alhora ofereix una plataforma-mirador i una nova perspectiva sobre el recinte i entorn.

La conservació del testimoni ha exigit resoldre la consolidació dels talls de terra, tenint present els resultats de presentació dels murs encofrats de formigó en la cara oest construïts l’any 1993. Enguany, la solució ha estat revestir el talús de la cara est amb un mur de gravetat de petites peces cilíndriques prefabricades de formigó tenyit. Les avantatges d’ordre patrimonial, estètic i funcional semblen evidents: reversibilitat, menor impacte visual i capacitat per “transparentar” les estructures i les fases generals.

Musealització del recorregut

El passeig s’estructura sobre tres itineraris complementaris: exterior, fossat i interior del recinte. S’ha plantejat un recorregut de visita, un discurs i una il·lustració dirigits a un públic general, no específic, un públic interessat pel turisme cultural, nacional i internacional, o simplement curiós, familiar i procedent de l’entorn comarcal, gent gran o escolar. Es procura un llenguatge entenedor i una il·lustració que exclou les típiques planimetries arqueològiques i seccions, en favor d’uns dibuixos potents, propers al còmic. Un treball molt acurat i hores de discussió han permès una il·lustració original, elaborada en cada punt i en funció d’allò que es vol explicar, realitzada per Francesc Riart. Els textos, que s’ofereixen en català, castellà i anglès, són d’Emili Junyent i el disseny correspon a Jordi Matas i Associats. Disseny Gràfic i Comunicació. En total s’ofereixen un panell gran tipus “biombo” amb informació general sobre la civilització ibèrica, que actua com a nexe d’unió amb la Ruta dels Ibers (Museu d’Arqueologia de Catalunya) a la que Els Vilars s’incorporà l’any 1999, i 20 punts d’informació, tipus faristol, sobre els elements més significatius de la Fortalesa (muralles, portes, camp frisó, pou, rampa fortificada, etc.).